Travel around the world

Ao redor do mundo - viagem e restoKrasnopolye, Chausa, Klimovichi, Kostyukovichi, Mstislavl.